YOU

IMPORTANT
ความสุขและรอยยิ้ม

ทวีคูณด้วยของขวัญที่ควรค่า เหมาะสมกับคนที่คุณรัก ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดี เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อน คนรู้จัก ผู้ด้อยโอกาส คนโสด คู่รัก ลูกหลาน คนที่แอบชอบ แอบรัก

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดทำโครงการ “บ้านพักฉุกเฉิน” เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพสตรี อย่างรอบด้าน

 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ส่งเสริมการปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กอ่อน ให้มีสวัสดิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ, เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและให้ความร่วมมือในการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนาเด็กอ่อน ที่ขาดบิดา/มารดา เป็นกำพร้า ถูกทอดทิ้ง, ให้ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘ / ๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยได้รับความรักจากแม่โสสะ และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 18 หมู่ 3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

มูลนิธิยุวพัฒน์

ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทยด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Loading...
Loading...
Loading...