สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดทำโครงการ “บ้านพักฉุกเฉิน” เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพสตรี อย่างรอบด้าน

 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Loading...
Loading...