มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ส่งเสริมการปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กอ่อน ให้มีสวัสดิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ, เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและให้ความร่วมมือในการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนาเด็กอ่อน ที่ขาดบิดา/มารดา เป็นกำพร้า ถูกทอดทิ้ง, ให้ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘ / ๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

Loading...
Loading...